Informácie o spracovaní osobných údajov a právach dotknutých osôb

pacient

podľa čl. 13 nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES upravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len „GDPR“)]

Poliklinika Sabinov, n. o., ul. SNP č. 1, 083 01 Sabinov, IČO: 37886827, ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „poliklinika“), pripravila tento dokument za účelom splnenia povinnosti informovať pacientov, ktorí sú dotknutými osobami. Poliklinika je povinná informovať pacientov na základe čl. 13 GDPR. Tieto informácie slúžia k zabezpečeniu plnej a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov pacientov, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov (hlavne o zdravotnom stave), prevádzkovateľom týchto údajov.

Pod pojmom „pacient“ sa v tomto dokumente rozumie každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov polikliniky, poprípade ktorá komunikuje s príslušnými pracovníkmi polikliniky v súvislosti s poskytnutím zdravotných alebo lekárenských služieb.• Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Poliklinika Sabinov, n. o., SNP č. 1, Sabinov, IČO: 37886827
e-mail: ks.enilnots@ibasilkilop, t. č. 051/7739721

• Kontaktné údaje zodpovednej osoby

ks.vonibasakinilkilop@abosoandevopdoz

• Účely v rámci ktorých budú Vaše osobné údaje poliklinikou spracované

a) Vedenie zdravotníckej dokumentácie pre potreby liečebnej a preventívnej starostlivosti
b) Evidencia zdravotníckych, lekárenských a iných výkonov pre potreby fakturácie zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni
c) Zasielanie elektronických receptov a lekárskych správ v rámci e-zdravie
d) Poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (dopravná zdravotná služba)
e) Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, ktorá zahŕňa prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok pre pacientov

• Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

- z. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „z. č. 576/2004 Z. z.“)
- z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov
- z. č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- z. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- z. č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení z. č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- z. č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- z. č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme Vašej zdravotnej poisťovni; Sociálnej poisťovni; Národnému centru zdravotníckych informácii; osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.; sprostredkovateľovi na poskytovanie dopravnej zdravotnej službe, sprostredkovateľovi na spracovanie dát a výkonov pre zdravotné poisťovne; sprostredkovateľovi na zabezpečenie ambulancie rádiológie

• Informácia o prenose údajov do 3. krajiny

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

• Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. zdravotná dokumentácia, ktorú vedie všeobecný lekár sa uchováva 20 rokov po smrti osoby; ostatná zdravotná dokumentácia 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe; lekársky predpis 10 rokov alebo 1 rok (na humánne lieky, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia)

• Ako pacient máte tieto práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

⇒ Máte právo požadovať od polikliniky prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby (čl. 15; recitál 63, 64 GDPR) a máte právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov v (čl. 16; recitál 65 GDPR)

⇒ Máte poprípade právo na obmedzenie spracovania, ktoré je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle čl. 18, recitálu 67 GDPR a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť
  • Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • Ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania v oprávnenom záujme prevádzkovateľa či tretích osôb, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

⇒ Máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa)

⇒ Máte právo bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR), a to v prípade, ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu úradu: v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo, kde došlo k údajnému porušeniu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ( oficiálne stránky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: vog.pdp@rozod.yntats ) .

• Nasledujúce právo týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov je obmedzené zákonom:

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17; recitál 65, 66 GDPR)

• Nasledujúce právo týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov sa na Vás nevzťahuje:

právo na prenositeľnosť osobných údajov (čl. 20; recitál 68 GDPR) a to vzhľadom k tomu, že poskytovanie Vašich osobných údajov nie je založené na súhlase alebo zmluve a neprebieha iba automatizovane

• UPOZORNENIE

Poskytnutie osobných údajov pacienta je zákonnou požiadavkou a máte ako pacient povinnosť ich poskytnúť, rovnako ako poliklinika má právo ich poskytnutie požadovať. Neposkytnutie Vašich osobných údajov bude znamenať, že prevádzkovateľ Vám nebude môcť poskytnúť zdravotné a lekárenské služby, a tým môže dôjsť k poškodeniu Vášho zdravia či priamemu ohrozeniu života.

Sabinov, máj 2018