Informácie o spracovaní osobných údajov a právach dotknutých osôb

Poučenie dotknutých osôb vo vzťahu ku kamerovému systému

podľa čl. 13 nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES upravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len „GDPR“)]

Poliklinika Sabinov, n. o., ul. SNP č. 1, 083 01 Sabinov, IČO: 37886827, ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej aj „prevádzkovateľ“), pripravila tento dokument za účelom splnenia povinnosti informovať dotknuté osoby. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknuté osoby na základe čl. 13 GDPR. Tieto informácie slúžia k zabezpečeniu plnej a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb (fyzických osôb, ktoré sa dostanú do zorného uhla kamier) prevádzkovateľom týchto údajov.

• Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Poliklinika Sabinov, n. o., SNP č. 1, Sabinov, IČO: 37886827
e-mail: ks.enilnots@ibasilkilop, t. č. 051/7739721

• Kontaktné údaje zodpovednej osoby

ks.vonibasakinilkilop@abosoandevopdoz

• Účely v rámci ktorých budú Vaše osobné údaje poliklinikou spracované

ochrana majetku a osôb pred vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných činov, porušovaním verejného poriadku, bezpečnosť a odhaľovanie kriminality ochrany majetku a zdravia

• Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené, ani zverejnené. Prevádzkovateľ poskytne Vaše osobné údaje iba pre účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak

• Informácia o prenose údajov do 3. krajiny

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

• Doba uchovávania osobných údajov

7 dní

• Ako dotknutá osoba máte tieto práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

⇒ Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby (čl.15; recitál 63, 64 GDPR) a máte právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov v (čl. 16; recitál 65 GDPR)

⇒ Máte poprípade právo na obmedzenie spracovania, ktoré je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle čl. 18, recitálu 67 GDPR a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania, a to v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • Ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania v oprávnenom záujme prevádzkovateľa či tretích osôb, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

⇒ Máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa)

⇒ Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR), a to v prípade, ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu úradu v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo, kde došlo k údajnému porušeniu

⇒ Máte právo na výmaz údajov (čl. 17; recitál 65, 66 GDPR)

Nasledujúce právo týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov sa na Vás nevzťahuje: právo na prenositeľnosť osobných údajov (č. 20; recitál 68 GDPR), a to vzhľadom k tomu, že poskytovanie Vašich osobných údajov nie je založené na súhlase alebo zmluve a neprebieha iba automatizovane.

• Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Sabinov, máj 2018